Kundeservice - alle dage

Kundeservice - alle dage

+45 20 51 51 51

+45 20 51 51 51

Dansk produktion

Dansk produktion

Hurtig levering

Hurtig levering

Forretningsbetingelser

J&CO ApS (herefter "J&CO"), CVR 41091428, driver et reklamebureau der blandt andet forhandler et bredt sortiment af tryksager, promotion, digitaliseringsløsninger, profilbeklædning, firmagaver og lignende opgaver i forbindelse hermed. Vi yder endvidere rådgivning og vejledning i forbindelse med tilkøbsaftaler som kan være reguleret særskilt.

Forretningsbetingelserne danner grundlag for enhver aftale, tilbud, ordrebekræftelse eller lignende med selskabet. Vi henvender os hovedsagligt til erhvervsdrivende virksomheder, foreninger, institutioner og det offentlige. Alle angivne priser er ex. moms, levering og miljøgebyr med undtagelse af værdipris.

J&CO

Følg vores aktiviteter, kampagner og referencer via Linkedin

Følg os
Forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1. Køber foretager i den konkrete handel et køb ved J&CO ApS, CVR DK41091428. Sælger tilbyder ikke salg til privatpersoner, men kun direkte til erhvervsdrivende efter derved gældende retningslinjer.
1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Partnere.
1.3. Konsulenten, sælgeren, showroomet, virksomheden benævnes i betingelserne som ”Sælger” og den købende part benævnes som ”Køber”. Sælger og Køber benævnes under et ”Parter” eller ”Partnerne”.
1.4. Sælger foretager videresalg i eget brand og navn, indkøb ved diverse producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører.

2. Tilbud og ordrebekræftelser

2.1. Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.
2.2. Sælgers tilbud er gældende i 3 dage, hvis ikke andet er angivet i tilbudsskrivelsen.
2.3. Leveringstiden kan ændres, det kan f.eks. ske ved ændringer på markedet, transportudfordringer m.fl. uden forbehold. Sælger yder ingen erstatning ved for sen levering, tab af fortjeneste, tab ved drift m.v.

3. Priser

3.1. Prissætning sker efter gældende prisliste fra Sælger, alle priser opgives ex. moms, levering, evt. afgifter, emballage og faktureringsgebyr.
3.2. Sælger er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter Købers tilbudsaccept som følge af statslige indgreb, regulering på markedet som direkte eller indirekte påvirker prisen.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1. Såfremt Køber ikke har et fast kundeforhold, forfalder købesummen til betaling efter de gældende betalingsbetingelser (forudbetaling eller ved kreditforsikring med 8 dages netto), medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt med Sælger.
4.2. Køber udsteder faktura umiddelbart efter accept af tilbud, bestilling pr. telefon, e-mail eller i showroomet. Fakturaen udstedes idet der vil være tale om special-produktion, fremstilling eller bestilling.
4.3. Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer og Tjenester, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.
4.4. Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renter m.v.
4.5. Såfremt Køber ikke rettidig betaler Sælgers tilgodehavende, overdrages sagen til retslig inddrivelse ved Retten i Sønderborg eller efter Sælgers ønske herom.
4.6. Idet ejendomsretten først overgår til Sælger ved indbetaling, er køber berettiget til at nedtage, aftage, hjemtage eller afhente varer, produkter eller lignende uden forbehold. Omkostninger i forbindelse med denne proces efterfaktureres som en del af den samlede købesummen.

5. Annullering og/eller ændring af ordre

5.1. Køber har efter afgivelse af en ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
5.2. Såfremt Sælger på trods af punkt 5.1. særskilt godkender en ændring eller annullering, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt eller lignende, dog ikke mindre end kr. 500,- ex. moms.

Såfremt Køber annullerer hel eller delvis annullering, vil Køber skulle betale Sælgers omkostninger (materialer, opstart og tid m.v.) forbundet med annulleringen.

6. Returvarer

6.1. Sælger modtager ikke Varer eller Tjenester retur, hverken helt eller delvist.
6.2. Såfremt det på trods af punkt 6.1. særskilt aftales, at Sælger tager Varer eller Tjenester retur, skal Varerne og Tjenesterne være ubrugte/ej anvendt, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.
6.3. Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger.

7. Vareprøver

7.1. Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigelige store i forhold til de foreviste vareprøver.

8. Garanti

8.1. Sælger yder ikke selvstændig garanti for leverede Varer. Køber accepterer udelukkende at kunne rejse eventuelle krav til en leverandørgaranti for en Vare direkte over for Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber. Såfremt der ikke stilles nogen leverandørgaranti, kan der ikke rejses krav.

9. Levering

9.1. Det i ordrebekræftelsen, i tilbuddet eller på fakturaen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.
9.2. Leveringsomkostninger pålægges Køber. Ved eventuelle returvarer eller tjenester betaler Køber alle udgifter i forbindelse med tilbagelevering, såfremt Sælger har undtagelsesvis har accepteret at tage Varerne retur trods punkt 6.1.

10. Arbejde på fremmedgenstande

10.1. Såfremt Sælger gennemfører arbejde på fx firmabil, på/ved eller i ejendom, er det Købers forsikring der dækker eventuelle fejl, mangler eller skade opstået i forbindelse med arbejdet.
10.2. Sælger er ikke ansvarlig for skader eller lignende opstået ved, under eller efter arbejdet. Ligeledes er det Købers ansvar at indhente de nødvendige godkendelser ved f.eks. opsætning af pylon, facadeskilte m.v.
10.3. Ved indlevering af f.eks. motorkøretøj eller lignende, vil Købers forsikring skulle dække ved tyveri, brand, skade eller enhver anden tænkelig situation.

11. Reklamation

11.1. Køber skal reklamere skriftligt straks - samme dag som arbejdet udføres eller leveres - ved konstatering af fejl eller mangel, idet Køber ellers mister ethvert krav om reklamation.
11.2. Såfremt Køber får tilsendt Varer eller leveret Tjenester, skal reklamation påtales straks ved modtagelse. Vi anbefaler, at man kontrollere ved fragtmodtagelse, idet krav skal rettes direkte mod PostNord, GLS, UPS, Bring eller Danske Fragtmænd.

12. Force majeure

12.1. I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

13. Produktansvar

13.1. Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for skader, som Varer eller Tjenester leveret af Sælger måtte forvolde, Køber er således ansvarlig for at tilkøbe eventuel forsikring til dækning af skader eller lignende.
13.2. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar, som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.
13.3. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet in- eller direkte tab.

14. Design, layout og opsætning m.v.

14.1. Såfremt Køber får udarbejdet layout, design, billede, lyd eller lignende i forbindelse med køb, vil materialet være beskyttet af ophavsret jf. dansk lov tilhørende Sælger.
14.2. Såfremt Køber betaler for ophavsretten og brugen, kan materialet benyttes frit uden forbehold. Prisniveauet sættes individuelt af Sælger.
14.3. Såfremt design, layout, lyd, billede, opsætning, dokument eller lignende anvendes til andet end angivet formål, videreformidles, redigeres eller printet ved 3. part opkræves kr. 7.500,- ex. moms, gebyrer og timeafregning for uautoriseret brug, pr. medie, pr. platform etc.

15. Domæne, hosting og e-mail

15.1. Sælger er ikke ansvarlig for registrering, fornyelse eller oprettelse af domæner, ved køb eller fornyelse af domænenavn eller domæner via Sælger, vil Sælger straks iværksatte handling ved rettidig betaling.
15.1. Brug af vores Tjenester sker i enhver henseende på eget ansvar og for egen risiko. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller transmitterer via Internettet.
15.2. Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Kundens trafik eller data. Sælger fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som Kunden lider i forbindelse med sin Aftale med Sælger, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af sine Tjenester eller Sælgers ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor. Sælger fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og genskabelse af data samt tab af goodwill.
15.3. Hvis Sælger skulle blive holdt ansvarlig for Kundens brug, er Sælgers ansvar begrænset til et beløb svarende til det beløb, Kunden har betalt for den pågældende Tjeneste i en betalingsperiode.
15.4. Sælger forbeholder sig retten til at slette eller fjerne indhold, sider, mails m.v., hvis Kunden ikke rettidig indbetaler aftalte beløb.

16. Ansvarsbegrænsning

16.1. Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

17. Vilkårsændringer

17.1. Sælger kan til enhver tid ændre sine priser, betingelser og leveringsvilkår uden forbehold.
17.2. Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil normalt ske via e-mail til den e-mail-adresse eller via SMS til det mobiltelefonnummer, som Kunden har oplyst ved samhandel med Sælger. Køber er forpligtet til at holde sig ajour via www.jco.as.

18. Ikrafttræden

18.1. Salgs og leveringsbetingelserne træder i kraft fra den 1. januar 2022. Betingelserne er gældende for alle ordrer, tilbudsskrivelser, ordrebekræftelser, fakturaer m.v. fra anpartsselskabet:

J&CO ApS
Søndervang 1 A
6400 Sønderborg
CVR DK41091428

hej@jco.as
(+45) 20 51 51 51
www.jco.as

Produkter vises her